Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez CANAC - Centrum Edukacji Kynologicznej Katarzyna Kowalczyk, z siedzibą pod adresem ul. Guderskiego 1/44, 80-180 Gdańsk ("Firma").

1.2. Korzystanie z usług Firmy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Świadczenie Usług

2.1. Firma świadczy usługi z zakresu edukacji kynologicznej, szkolenia zwierząt, oraz innych usług związanych z kynologią.

2.2. Wszelkie usługi są świadczone na zasadach i w zakresie określonym przez Firmę w ramach indywidualnych umów z Klientami.

3. Warunki korzystania z usług

3.1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i poleceń wydawanych przez instruktorów i personel Firmy w trakcie korzystania z usług.

3.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego zwierzęcia w trakcie korzystania z usług Firmy.

3.3. Klient zobowiązany jest do terminowej opłaty za usługi zgodnie z warunkami zawartymi w indywidualnej umowie.

4. Odpowiedzialność

4.1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta Klienta innym osobom lub zwierzętom podczas korzystania z usług Firmy.

5. Rezygnacja z usług i zwrot środków

5.1. W przypadku odstąpienia klienta od umowy świadczenia usług hotelowych zwrot środków w wysokości:
- 100% na 30 dni przed datą rozpoczęcia wykonywania usługi.
- 50 % na 14 dni przed datą rozpoczęcia usługi dokonywany jest na voucher do wykorzystania w innym określonym przez strony terminie.

Jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia usługi lub w trakcie jej trwania, środki nie podlegają zwrotowi.

5.2. W przypadku odstąpienia klienta od umowy świadczenia usług szkoleniowych przed rozpoczęciem kursu następuje zwrot środków wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Jeśli rezygnacja nastąpi podczas trwania kursu, środki nie podlegają zwrotowi.

6. Ochrona Danych Osobowych

6.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i Polityką Prywatności Canac.

6.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę w celu realizacji umów i świadczenia usług

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe z umów lub korzystania z usług Firmy rozstrzygane będą przez właściwe sądy.

7.2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

7.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 października 2023..

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z Klientami Firmy i ma na celu uregulowanie zasad korzystania z usług Firmy.