Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 20 października 2023

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka") reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez CANAC - Centrum Edukacji Kynologicznej Katarzyna Kowalczyk, z siedzibą pod adresem ul. Guderskiego 1/44, 80-180 Gdańsk ("Firma").

2. Terminy i definicje

 • Dane osobowe: Oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

 • Realizacji umów i świadczenia usług kynologicznych.
 • Wystawienia faktur i rozliczeń finansowych.
 • Zarządzania relacjami z klientami i komunikacji.
 • Wywiązania się z obowiązków prawnych, w tym przestrzegania przepisów RODO (RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
 • Analizy i doskonalenia usług.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Firma może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 • Dane finansowe: informacje dotyczące płatności, numer konta bankowego.
 • Dane związane z usługami kynologicznymi: informacje o zwierzętach, dane dotyczące treningów i innych usług.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Firma przetwarza dane osobowe na podstawie jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Wykonanie umowy zawartej z Klientem.
 • Obowiązki prawne wynikające z przepisów RODO oraz innych obowiązujących przepisów.
 • Uprawniony interes Firmy, takie jak analiza i doskonalenie usług.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Firma przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub w celu spełnienia wymogów ustawowych, zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Poprawienia swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji 10 (Kontakt).

9. Przekazywanie danych osobowych

Firma może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim w ramach przepisów prawa, na przykład organom publicznym lub dostawcom usług technicznych (takim jak dostawcy serwerów).

10. Kontakt

W celu realizacji swoich praw związanych z danymi osobowymi lub w przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem:

szkola@canac.pl

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Aktualizacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.