::..:: Aktualności canac
szkolenia | aktualności | partnerzy | inne


:: Warsztaty W?chowe
      [] dodano: 2018-03-26 11:14:36

Wiosna za oknem, czas wi?c ruszy? na poszukiwania jej pierwszych oznak.
Zapraszamy na aktywne Warsztaty W?chowe. B?dziemy w?szy? i niucha? w pi?knych okoliczno?ciach przyrody. Je?li macie ochot? do nas do??czy? zapraszaMY.
Start [b]8 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00.[/b]
Zapisy: szkola@canac.pl
[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/210_1.jpg[/img]

Katarzyna Sterne-Na??cz:: ?APiemy promocj? na Canacowe Wakacje z psem
      [] dodano: 2018-02-28 15:33:06

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/209_1.jpg[/img]

Przep?dzamy zim? i ?APiemy promocj?! Tylko [b]do 15 marca 2018 roku[/b] cena za udzia? w Canacowych Wakacjach z Psem 2018 [b]spada o 10%[/b].

Napisz do nas na adres: [b]szkola@canac.pl[/b] a prze?lemy Ci szczegó?y naszej promocji.

ZapraszaMY!

Katarzyna Sterne-Na??cz:: Canacowe Wakacje z Psem 2018
      [aktualnosci] dodano: 2018-02-27 15:49:16 zmodyfikowano: 2018-02-27 15:51:03

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/208_1.jpg[/img]

Za oknem ?nieg a my czynimy intensywne przygotowania do kolejnej edycji Canacowych Wakacji z Psem!

W tym roku spotykamy si? w lipcu!

B?dziemy w?szy?, spacerowa?, k?pa? si?, zgadywa? nosem, szy?, ?wiczy? pos?usze?stwo i robi? wiele ciekawych rzeczy.

Szczegó?y dost?pne tutaj: [url]http://www.canac.pl/art,wakacje,9.html[/url]

Zg?oszenia mo?na dokona? poprzez maila na adres: szkola@canac.pl

ZapraszaMY!

Katarzyna Sterne-Na??cz:: Bezp?atne konsultacje behawioralne
      [] dodano: 2017-09-15 11:23:10

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/207_1.png[/img]

Uprzejmie informujemy, ?e ju? w najbli?szy weekend b?dzieMY s?u?y? Wam bezp?atnymi konsultacjami behawioralnymi. ZapraszamMY do Galeria Morena ZOO Karina - markety zoologiczne w godzinach 12.00 - 15.00. Rezerwacji terminów mo?na dokona? poprzez wiadomo?? na adres mailowy: szkola@canac.pl oraz pod numerem telefonu 502 76 99 66.

ZapraszaMY!

Katarzyna Sterne-Na??cz
Zdjęcia: Katarzyna Sterne-Na??cz:: Wrze?niowa Edycja Kursu Podstawy Szkolenia Psa
      [] dodano: 2017-09-15 11:03:14 zmodyfikowano: 2017-09-15 11:05:16

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/206_1.png[/img]
Zapisów mo?na dokona? poprzez kontakt mailowy na szkola@canac.pl oraz telefonicznie pod numerem 502 76 99 66.

Wi?cej szczegó?ów w zak?adce KURSY :-)Katarzyna Sterne-Na??cz
Zdjęcia: Katarzyna Sterne-Na??cz:: Canacowe Wakacje z Psem 2017
      [aktualnosci] dodano: 2017-04-24 12:59:11

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/205_1.jpg[/img]

Wi?cej szczegó?ów w zak?adce WAKACJE.

Zapraszamy!

Katarzyna Sterne-Na??cz:: Weso?ych ?wi?t!
      [] dodano: 2017-04-15 19:11:06

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/204_1.jpg[/img]

Katarzyna Sterne-Na??cz:: Canacowe Warsztaty DUMMY
      [aktualnosci,zajecia,szkolenie] dodano: 2017-03-17 16:58:12 zmodyfikowano: 2017-03-17 17:51:51

CANACOWE WARSZTATY DUMMY
15-18 czerwaca 2017 r.

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/203_1.jpg[/img]

Warsztaty z cz??ci? praktyczn? – udzia? z psem – max 10 zespo?ów. Ilo?? obserwatorów nieograniczona.

Grupa pocz?tkuj?ca – team przewodnik z psem na poziomie poprawnej komunikacji i relacji. Pies znaj?cy podstawy pos?usze?stwa, najlepiej ch?tnie nosz?cy i aportuj?cy.

Grupa ?rednio-zaawansowana- team przewodnik z psem wykonuj?cy podstawowe zadania z zakresu aportowania dummy.

W trakcie warsztatów, przewidziany pokaz filmów: z Working Testów, oraz z treningów. W nurcie OFF spotkania, dla ch?tnych, wprowadzenie w mantrailing –praca na prostych ?cie?kach zapachowych;

Wieczorami jak zwykle d?ugie pogaduchy, anegdoty oraz wymiana do?wiadcze? na temat naszych czworono?nych domowników.

Podczas warsztatów bedzie mo?na naby? sprzet treningowy firmy FIREDOG http://www.firedog.eu/

PROGRAM:
Cz??? teoretyczna:
Retrievery – pochodzenie, przeznaczenie, u?ytkowo?? pierwotna i wspó?czesne wykorzystanie
Schemat zachowa? ?owczych u retrieverów- wzmacnianie okre?lonych elementów ?a?cucha ?owieckiego.
Retrievery jako psy rodzinne, a ich my?liwskie przeznaczenie – wspó?czesne rozdzielenie linii hodowlanych.
Typ temperamentu, cechy psychiczne oraz inne predyspozycje warunkuj?ce u?ytkowo?? retrieverów.
W?a?ciwe budowanie relacji, wychowanie i wspó?praca z cz?owiekiem, jako wa?ny element aktywno?ci z retrieverami.
Szczeni? retrievera-zabawy i ?wiczenia rozbudzaj?ce i wprowadzaj?ce do pracy aporterskiej
Aporterska aktywno?? retrievera- ?wiczenia i zabawy na co dzie?, dodatkowe, terapeutyczne zaj?cie, profesjonalny trening i udzia? w zawodach.
Retriever w ?owisku, a konkursy i próby my?liwskie ( KPR, field trials) oraz ich odpowiedniki na sztucznym aporcie typu DUMMY- Working Test ( WT), Dummy Trials (DT)- zasady przeprowadzania egzaminów/ konkursów
Preferowane oraz niepo??dane zachowania podczas pracy retrievera - rola przewodnika.
Klasy w WT, wg stopnia trudno?ci, oraz typy zada? jak: marking, memory mark, double mark, blind, directions, walk-up, drive, hy lost
Charakterystyka pracy wzrokowej I w?chowej retrievera- wykorzystanie kierunku wiatru
Praca w wodzie- specyfika aportu z wody- problemy, sposób ich rozwi?zywania.
Przygotowanie psa do treningu, okre?lenie poziomu trudno?ci zadania, zachowanie równowagi w budowaniu ró?norodnych ?wicze? (balans)

Cz??? praktyczna:
Podzia? na grupy wg stopnia umiej?tno?ci psa i przewodnika. ?wiczenia indywidualne.
?wiczenia na od?o?enie psa i utrzymanie samokontroli, skupienia.
Charakterystyka pracy retrievera przy nodze, w podchodzeniu i na stanowisku- ?wiczenia wprowadzaj?ce
Rozbudzanie i utrzymanie odpowiedniego stopnia motywacji do pracy – udzia? nagród, wzmocnie? i ?wicze? relaksuj?cych
Trzymanie aportu (dummy), w ruchu i w statyce, prawid?owe podejmowanie, powrót i oddanie przewodnikowi.
Komunikacja przewodnika z psem – komendy/sygna?y wysy?aj?ce, kieruj?ce (directions),- stosowanie komend werbalnych, optycznych oraz d?wi?kowych( gwizdek)
Uwaga wzrokowa retrievera- marking – ?wiczenia na umiej?tno?? zapami?tania ( zamarkowania) upadaj?cego dummy, dwóch dummy (double mark)
Przeszukiwanie terenu – ?wiczenia w?chowe w pracy aporterskiej
Wysy?anie kierunkowe, ?wiczenia do pracy w linii.
Budowanie ?wicze? przy wodzie, prosty aport z wody, ?wiczenia na nieotrzepywanie si? zaraz po wyj?ciu z wody.

CENA:
Przewodnik + pies - 820 pln
Obserwator - 620 pln

Cena obejmuje warsztaty z cz??ci? teoretyczno-praktyczn?, zakwaterowanie i wy?ywienie (?niadanie, obiadokolacja, serwis kawowy).

MIEJSCE:
Agroturystyka Agrorzym
Ko?yczkowo – Rzym 35
83-333 Chmielno
Województwo Pomorskie

ZAPISY:
Zg?oszenia przyjmujemy na szkola@canac.pl

NA WARSZTATY ZAPRASZAMY:
Wszystkich opiekunów/przewodników/w?a?cicieli retrieverów ( GR, LR, FCR, NSDTR, CBR, CCR), niezale?nie od wieku psa, którzy chc? pog??bia? wiedz? na temat pracy z retrieverami. Chc? polepszy? styl ?ycia swojego psa, unikn?? cz?sto powtarzanych b??dów przy nauce aportu.
Tych, którzy my?l? o zapewnieniu swojemu retrieverowi codziennej prawid?owo przeprowadzanej aktywno?ci opartej na aporcie, a tak?e bior? pod uwag? przygotowanie si? do zawodów sportowych typu working test.
Hodowców retrieverów, którzy chc? propagowa? prac? z psami, podtrzymywa? w swojej hodowli wrodzone cechy rasy i /lub przygotowa? psy do otrzymania certyfikatu u?ytkowo?ci w Konkursach Pracy Retrieverów (KPR),
Osoby pracuj?ce z retrieverami w innych typach aktywno?ci np. w?chowych ,dogoterapeutycznych – aportowanie jako forma dodatkowa i relaksuj?ca.


PROWADZ?CY WARSZTATY :
[imgl]http://canac.pl/_img/news/cargo/203_2.jpg[/imgl] [b]Krzysztof Gosty?ski[/b] - Mi?o?nik psów i aktywnego sp?dzania z nimi czasu, pasjonat sportów dla retrieverów. Z wykszta?cenia pedagog, instruktor teatralny. Od 2009 roku instruktor szkolenia psów. Asystent wystawowy i pracy psów przy ZKwP Od 1997 r przewodnik swojego pierwszego labradora o imieniu Ofir Bard z Krywaldowej Koliby. Hodowca rasy labrador retriever pod przydomkiem z Borowskich Stawów FCI od 2002 r. Aktualnie opiekun 6 labradorów w ró?nym wieku.
Aktywny uczestnik ró?nych konkursów dla retrieverów, a tak?e zdaj?cy ze swoimi psami egzaminy w OBI.
Od 2011 roku bior?cy udzia? w Zawodach Retrieverów na Dummy i w Konkursach Pracy Retrieverów, oraz w Working Testach (WT) dla retrieverów, wraz z pojawieniem si? tej dyscypliny w Polsce czyli od 2013 roku. Obecnie startuj?cy z 3-letni? labradork? ze swojej hodowli (Zulana Rewa z Borowskich Stawów) w WT w Polsce oraz za granic?.
Uczestnik wielu kursów, seminariów i warsztatów. Do najistotniejszych zalicza : 100 -godzinny kurs instruktorski u szwedzkiej trenerki Inki Sjosten, seminaria prowadzone przez behawiorystów, szkoleniowców, weterynarzy, etologów takich jak : Ian Dunbar, Alexa Capra, Raili Halme, Amber Batson, Ray Coppinger ; a w tematyce typowo zwi?zanej z retrieverami warsztaty i treningi prowadzone przez : Martin Incedi (CZ), Stefano Martinoli (IT), Kokeny Rita (HU), Karel van Loo (NL), Ronnie Farrelly (IRL), Marco Martini (IT) i inni.
Prowadz?cy zaj?cia grupowe i indywidualne dla w?a?cicieli z psami pod k?tem wspó?pracy, komunikacji, pos?usze?stwa, a przede wszystkim pracy aporterskiej retrieverów. Inn? form? aktywno?ci psów, któr? preferuje i uznaje za jedn? z najbardziej naturalnych jest mantrailing, czyli tropienie u?ytkowe. W swoim podej?ciu do psa, do jego procesu uczenia si?, preferuje metody NIE awersyjne, uwzgl?dniaj?ce jednostkowy charakter psa i jego mo?liwo?ci.

ZapraszaMY!
Katarzyna Sterne-Na??cz
Zdjęcia: Krzysztof Gosty?ski:: Wiosna ... na trawnikach
      [aktualnosci] dodano: 2017-03-15 20:59:03 zmodyfikowano: 2017-03-16 23:24:32

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/202_1.jpg[/img]

Katarzyna Sterne-Na??cz:: Pe?ne ?apy z c a n a c
      [] dodano: 2016-10-07 23:17:11 zmodyfikowano: 2017-03-15 20:27:02

[img]http://canac.pl/_img/news/cargo/201_1.jpg[/img]
Katarzyna Sterne-Na??czarchiwum


copyright © 2008-2010 canac. All rights reserved.